YunusEmre.uzerine.co..


Haber bülteni üyeliği

                                                                                                         

- Ağı: Zehir.

- Ağ: Ak.

- Ahî: Kardeş, fütüvvet ehli, Yunus'ta tarikat kardeşi.

- Âkil: Aklı başında.

- Aldar: Aldatır.

- Ana: Ona.

- Anda: Orada.

- Arkuru: Eğri, karşı, ters, aykırı.

- Assı: Faydalı.

- Ayruk: Ayrı, başka, gayri.

- Balkımak: Parlamak, ışıldamak, çakmak.

- Baş: Yara, Yasa.

- Başlu: Yaralı.

- Bed-baht: Mutsuz.

- Bile: İle.

- Bi-nişan: Nişansız.

- Bunda: Burada.

- Bünyâd: Temel.

- Ceht: Çalışma, çabalama.

- Cezbe: Tarikat ehlinin kendinden geçme hâli.

- Çalap: Allah.

- Çeri: Asker.

- Dâd: Adâlet.

- Dâra gelmek: İdam edilmek, dâr ağacına gelmek.

- Delim: Çok, fazla, ziyade.

- Dervîş: Sûfî, mutasavvıf, mürid.

- Didâr: Yüz.

- Divane: Deli.

- Don: Giysi, elbise.

- Döğmez: Tahammül etmek, dayanmak.

- Duru: Kalktığı zaman.

- Efgân: Bağırıp çağırma, feryâd.

- Ene'l Hakk: Ben Hakk'ım.

- Esrimek: Sarhoş olmak.

- Eydür: Söylemek.

- Fahr-i Âlem: Âlemlerin kumandanı.

- Fâni: Geçici.

- Fenâ: Yokluk.

- Firak: Ayrılık, ayrılma.

- Ger: Eğer.

- Gevher: Mücevher.

- Giryan: Ağlayan.

- Göynümek: İçin için yanmak.

- Gönelmek: Yönelmek, yüzünü döndürmek.

- Görklü: Güzel, mübârek.

- Hâcet: Dilek.

- Hezer: Çekinme, zarar verecek şeyden korunma.

- Himmet: Mânen yardım etmek, çalışma, gayret etme.

- Hod: Kendi, esasen, bizzat.

- Hon: Han, sofra, yemek.

- Hot: Kendi, esasen, bizzat.

- İbret: Ders.

- İssi: Sahibi.

- İvaz: Avaz.

- İvaz: Karşılık, bedel.

- Kadem: Ayak.

- Kakımak: Öfkelenmek.

- Kaknus: Küllerinden yeniden doğan kuş.

- Kamu: Tüm, hep, hepsi.

- Kanda: Nerede.

- Kandan: Nereden.

- Karavaş: Cariye, yardımcı kız.

- Kargı: Mızrak.

- Kasîr: Kısa, ufak, kısa boylu.

- Keleci: Söz.

- Kemine: Pek küçük.

- Key: İyice, hakkıyla, iyi, pek adam akıllı.

- Kıyl ü kal: Dedikodu, kuru lâf.

- Kuçmak: Kucaklaşmak.

- Ma'ni: Mânâ, anlam.

- Magrip: Batı.

- Mahbub: Sevilen.

- Mahfil: Toplantı yeri.

- Mahi: Balık.

- Maşrik: Doğu.

- Meded: Yardım.

- Melâl: Sıkıntı, gam.

- Meratip: Manevî yolculuk.

- Meydan: Bir tekkede dervişlerin oturup sohbet ettikleri salon.

- Meyhane: Mürşidin bulunduğu tekke veya mürşidin gönlü.

- Miskin: Allah'ta yok olan, fenafillah.

- Murgu: Kuş.

- Münâcat: Allah'a dua etme, yalvarma.

- Nagâh: Ansızın, birdenbire.

- Nâr: Ateş.

- Nefes: Manen yardım etmek.

- Nefha: Nefes, üfürme.

- Nöker: Hizmetçi, hizmetkâr.

- Od: Ateş.

- Özge: Başka.

- Pâyân: Son, nihayet, uç, kenar.

- Pervaze: Uçan.

- Permâne: Şarap kadehi.

- Piyâle: Kadeh.

- Rahmet: Acıma, esirgeme, koruma, yargılama.

- Sâlîk: Bir tarikata girmiş bulunan.

- Salîk: Yolcu, Allah'a giden yolu tutana, seyr hâlinde bulunduğu sürece verilen isim.

- Sayru: Hasta.

- Sema: Dönme, ayin, devran.

- Server: Baş.

- Seyr-ü Sülûk: Hakk'a ermek için bir mürşidin öncülüğünde ve denetiminde çıkılan manevi yolculuk.

- Sıdk: Doğruluk, gerçeklik.

- Sımak: Kırmak, bozmak, bozguna uğratmak.

- Sin: Mezar, kabir.

- Sizmek: Sızmak, akmak.

- Suret: Şekil, yüz, resim, tarz, biçim.

- Şadan: Neş'eli.

- Şâr: Şehir.

- Şem: Mum.

- Şerik: Ortak.

- Tamu: Cehennem.

- Tecelli: Görünme, belirme, Allah'ın sır ve kudretinin, eşya âleminde ve canlılarda görünmesi.

- Tûr: Hazreti Musa'nın ilâhi tecelliye mazhar olduğu dağ.

- Tuş: Benzer, denk, eş.

- Tuş: Taraf, rast gelmek.

- Tuş: Taraf, yön, cihet, rast gelme, karşısında duran.

- Uçmağa varmak: Cennete gitmek.

- Uçmak: Cennet.

- Umman: Deniz.

- Uş: İşte.

- Vasıl: Hakk'a eren kişi.

- Vasl: Hakk'a ermek.

- Vecd: Kendini kaybedercesine ilâhi aşka dalma hâli.

- Vedud: Tanrı'nın bir isim-sıfatı; seven, sevginin kaynağı.

- Veli: Ermiş, seven, dost, sahip.

- Virâne: Yıkık, harap yer.

- Vird: Dervişlerin belli zamanlarda okuduğu dualar.

- Yavı kılmak: Kaybetmek, ortadan kaldırmak.

- Yiltemek: Arzu uyandırmak.

- Yitti: Yetti.

- Zahid: Sofu. Kendini sadece dine veren.

- Zahm: Yara.

- Zâri kılmak: Ağlamak.

- Zebâne: Alev.

- Zuhur: Görünme, baş gösterme, meydana çıkma.

Editör Bilgileri


Editöre Ulaşın

En Son Güncellenenler

freebsd
apiterapi
azdavay_bakirci
aramamotorlari
uyku
kazimkoyuncu
peyzaj

Uzerine.com Copyright © 2005 Uzerine.com
uzerine.com Ana Sayfa | Gizlilik Sözleşmesi | Üye Girişi